עורכי דין שוק ההון

גיוס הון בסך כ- 629 מיליון ש"ח בהנפקת ניירות ערך ע"י רציו מימון | שוק ההון 11/2016

November 2016

 מחלקת שוק ההון של משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר ליוותה את השותפות המוגבלת רציו חיפושי נפט (1992) ("השותפות") והחברה הבת שלה רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ ("החברה") בהנפקה לציבור של אגרות חוב של החברה במשולב עם כתבי אופציה של השותפות, אשר במסגרתה גייסה החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב כ- 629 מיליון ש"ח.

מחלקת שוק ההון של משרדנו ייצגה את השותפות והחברה בכל שלבי ההנפקה עד לגיוס בפועל, כולל בין היתר ניסוח מסמכי ההצעה לציבור וכן יעוץ משפטי במגעים מול רשות ניירות ערך, הבורסה, רשות המיסים, גופי רגולציה נוספים, משקיעים מוסדיים ויועצי ההנפקה. בהנפקת ניירות ערך של רציו מימון הוצעו לציבור אגרות חוב (אג"ח) במשולב עם כתבי אופציה של השותפות.

ניירות ערך של השותפות והחברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. ההצעה הראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור (IPO) נעשתה אף היא בליווי מחלקת שוק ההון של משרד עורכי הדין ד"ר זאב הולנדר